Daheim zuhause.
Und umgekehrt.

Gebäude B

Gebäude A

A007 A006 A005 A004 A003 A002 A001 A106 A107 A105 A104 A103 A102 A101 A205 A204 A203 A202 A201 A301 A303 A304 A305 A306 A307 B-104 B-105 B-106 B-107 B-108 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B102 B103 B104 B105 B106 B107 B108 B101 B201 B202 B203 B204 B205 B206 B303 B301 B304 B305 B306 B307 B308

Schnitt A

A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A201 A202 A203 A204 A205 A301 A303 A304 A305 A306 A307

Schnitt B

B-104 B-105 B-106 B-107 B-108 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B101 B102 B103 B104 B105 B106 B108 B201 B202 B203 B204 B205 B206 B301 B303 B304 B305 B306 B307 B308

Wohnungsübersicht

Whg. nr Gebäude Stock Zimmer Nettomiete Status
A001 A Erdgeschoss EG 5 137.5 1870.- Bewerbung/en
A003 A Erdgeschoss EG 4 118 1680.- Frei
A004 A Erdgeschoss EG 3 99 1530.- Bewerbung/en
A005 A Erdgeschoss EG 3 99 1530.- Frei
A006 A Erdgeschoss EG 3 99 1530.- Bewerbung/en
A007 A Erdgeschoss EG 3 95 1470.- Frei
A101 A 1. Stock 1 5 138 1850.- Bewerbung/en
A102 A 1. Stock 1 2 63 950.- Bewerbung/en
A103 A 1. Stock 1 4 114 1600.- Bewerbung/en
A104 A 1. Stock 1 3 94 1330.- Bewerbung/en
A105 A 1. Stock 1 3 94 1330.- Bewerbung/en
A106 A 1. Stock 1 3 94 1330.- Frei
A107 A 1. Stock 1 5 127 1750.- Frei
A201 A 2. Stock 2 5 138 1850.- Bewerbung/en
A202 A 2. Stock 2 2 63 920.- Bewerbung/en
A203 A 2. Stock 2 2 60 920.- Frei
A204 A 2. Stock 2 2 60 920.- Frei
A205 A 2. Stock 2 2 60 920.- Bewerbung/en
A301 A 3. Stock 3 4 131 2180.- Bewerbung/en
A303 A 3. Stock 3 4 107 1780.- Bewerbung/en
A304 A 3. Stock 3 4 119 1780.- Bewerbung/en
A305 A 3. Stock 3 4 119 1780.- Bewerbung/en
A306 A 3. Stock 3 4 112 1680.- Bewerbung/en
A307 A 3. Stock 3 4 118 1770.- Bewerbung/en
B-104 B Sous-sol UG 1 43 400.- Frei
B-105 B Sous-sol UG 1 43 400.- Frei
B-106 B Sous-sol UG 1 43 400.- Frei
B-107 B Sous-sol UG 1 43 400.- Frei
B-108 B Sous-sol UG 1 43 400.- Frei
B003 B Erdgeschoss EG 4 118 1480.- Bewerbung/en
B004 B Erdgeschoss EG 3 99 1330.- Frei
B005 B Erdgeschoss EG 3 99 1330.- Frei
B006 B Erdgeschoss EG 3 99 1400.- Frei
B007 B Erdgeschoss EG 3 99 1420.- Frei
B008 B Erdgeschoss EG 3 95 1420.- Frei
B101 B 1. Stock 1 5 138 1730.- Frei
B102 B 1. Stock 1 2 63 920.- Frei
B103 B 1. Stock 1 4 114 1420.- Bewerbung/en
B104 B 1. Stock 1 3 94 1180.- Frei
B105 B 1. Stock 1 3 94 1180.- Frei
B106 B 1. Stock 1 3 94 1250.- Frei
B107 B 1. Stock 1 3 94 1260.- Frei
B108 B 1. Stock 1 5 127 1700.- Bewerbung/en
B201 B 2. Stock 2 5 138 1730.- Frei
B202 B 2. Stock 2 2 63 880.- Frei
B204 B 2. Stock 2 2 60 880.- Bewerbung/en
B205 B 2. Stock 2 2 60 900.- Frei
B206 B 2. Stock 2 2 60 900.- Frei
B301 B 3. Stock 3 4 131 2070.- Bewerbung/en
B303 B 3. Stock 3 4 107 1780.- Bewerbung/en
B304 B 3. Stock 3 4 120 1780.- Frei
B305 B 3. Stock 3 4 118 1780.- Frei
B306 B 3. Stock 3 4 112 1680.- Bewerbung/en
B307 B 3. Stock 3 4 112 1680.- Bewerbung/en
B308 B 3. Stock 3 4 118 1830.- Bewerbung/en

Wohnungsdetails

Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A001
A
5
137.5 m²

1870.-
230.-
2100.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A003
A
4
118 m²

1680.-
100.-
1870.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A004
A
3
99 m²

1530.-
160.-
1690.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A005
A
3
99 m²

1530.-
160.-
1690.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A006
A
3
99 m²

1530.-
160.-
1690.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A007
A
3
95 m²

1470.-
150.-
1620.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A101
A
5
138 m²

1850.-
220.-
2070.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A102
A
2
63 m²

950.-
100.-
1050.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A103
A
4
114 m²

1600.-
180.-
1780.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A104
A
3
94 m²

1330.-
150.-
1480.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A105
A
3
94 m²

1330.-
150.-
1480.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A106
A
3
94 m²

1330.-
150.-
1480.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A107
A
5
127 m²

1750.-
210.-
1960.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A201
A
5
138 m²

1850.-
220.-
2070.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A202
A
2
63 m²

920.-
100.-
1020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A203
A
2
60 m²

920.-
100.-
1020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A204
A
2
60 m²

920.-
100.-
1020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A205
A
2
60 m²

920.-
100.-
1020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A301
A
4
131 m²

2180.-
210.-
2390.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A303
A
4
107 m²

1780.-
170.-
1950.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A304
A
4
119 m²

1780.-
190.-
1970.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A305
A
4
119 m²

1780.-
190.-
1970.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A306
A
4
112 m²

1680.-
180.-
1860.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

A307
A
4
118 m²

1770.-
190.-
1960.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B-104
B
1
43 m²

400.-
70.-
470.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B-105
B
1
43 m²

400.-
70.-
470.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B-106
B
1
43 m²

400.-
70.-
470.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B-107
B
1
43 m²

400.-
70.-
470.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B-108
B
1
43 m²

400.-
70.-
470.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B003
B
4
118 m²

1480.-
190.-
1670.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B004
B
3
99 m²

1330.-
160.-
1490.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B005
B
3
99 m²

1330.-
160.-
1490.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B006
B
3
99 m²

1400.-
160.-
1560.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B007
B
3
99 m²

1420.-
160.-
1580.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B008
B
3
95 m²

1420.-
150.-
1570.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B101
B
5
138 m²

1730.-
220.-
1950.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B102
B
2
63 m²

920.-
100.-
1'020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B103
B
4
114 m²

1420.-
180.-
1600.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B104
B
3
94 m²

1180.-
150.-
1330.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B105
B
3
94 m²

1180.-
150.-
1330.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B106
B
3
94 m²

1250.-
150.-
1400.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B107
B
3
94 m²

1260.-
150.-
1410.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B108
B
5
127 m²

1700.-
210.-
1910.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B201
B
5
138 m²

1730.-
220.-
1950.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B202
B
2
63 m²

880.-
100.-
980.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B204
B
2
60 m²

880.-
100.-
980.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B205
B
2
60 m²

900.-
100.-
1000.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B206
B
2
60 m²

900.-
100.-
1000.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B301
B
4
131 m²

2070.-
210.-
2280.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B303
B
4
107 m²

1780.-
170.-
1950.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B304
B
4
120 m²

1780.-
190.-
1970.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B305
B
4
118 m²

1780.-
190.-
1970.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B306
B
4
112 m²

1680.-
180.-
1860.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B307
B
4
112 m²

1680.-
180.-
1860.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)
Whg. Nr.
Gebäude
Zimmer
Nettofläche

Mietzins
Nebenkosten
Miete inkl. NK

B308
B
4
118 m²

1830.-
190.-
2020.-
Die Bezugstermine sind aktuell auf November 2018 und April 2019 geplant.
Bewerbungsformular download
Download Wohnungsgrundgriss (PDF)